biau amoozesh website

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

واحد EDO

کمیته توانمند سازي اساتید

معرفی: یکی از مهمترین اهداف مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ایجاد و ارتقاء قابلیتها و تقویت

توانمندیهاي اعضاء هیأت علمی دانشگاه در راستاي ارتقاي کیفیت آموزش و تدریس می باشد .

 

رسالت و اهداف

کمیته توانمندسازي اساتید برآن است تا با بهره گیري از پیشرفتهاي علمی روز در زمینه فرآیندهاي یاددهی ویادگیري، روش هاي آموزشی نوین را در حیطه علوم پزشکی بکار گرفته و اساتید و دانشجویان را با این روشها آشنا سازد. ایجاد فرصتهاي آموزشی مناسب و مهیا نمودن منابع و محیطهاي آموزشی مرتبط با آموزش پزشکی از دیگر وظایف این گروه خواهد بود.

برنامه عملیاتی کمیته توانمند سازي اساتید

وظایف کمیته هاي توانمندسازي اساتید در دفاتر توسعه آموزش واحدهاي دانشگاهی مجري علوم پزشکی، که متشکل از مسؤل کمیته و اعضاء هیئت علمی علاقمند و توانمند در این زمینه می باشند، ضمن تشکیل منظم جلسات کمیته، به صورت زیر تعیین گردیده است:

- تدوین برنامه نیازسنجی آموزشی مشخص براي ارائه کارگاههاي آموزش پزشکی

 

- برگزاري کارگاههاي آموزشی براساس نیازسنجی

 

- تدوین و اجراي کارگاههاي ضروري آموزش پزشکی نظیر برنامه ریزي آموزشی ، روشهاي تدریس و روشهاي ارزیابی دانشجو جهت اساتید تازه وارد

 

- تدوین و اجراي کارگاههاي ضروري آموزش پزشکی نظیر روشهاي تدریس نوین و روشهاي نوین ارزیابی دانشجو جهت اساتید با سابقه

 

- تدوین و اجراي پیگیري بکارگیري مطالب کارگاهها در محیط هاي آموزشی مرتبط

 

- تدوین و اجراي برنامه اي جهت تشویق شرکت کلیه اعضاي هیات علمی در کارگاههاي ضروري آموزش پزشکی

 

- ارزشیابی مدون کارگاههاي آموزش پزشکی اجرا شده

فرم نظرسنجی اساتید در کارگاه

لیست کارگاه ها و جدول زمان بندی

آئین نامه تشکیل کمیته توانمندسازی اساتید

پرسشنامه نیازسنجی آموزشی توانمندسازی اساتید

پیش نویس تدوین دفترچه درس

فرم شماره 1 گزارش کارگاه

لیست کارگاه های برگزارشده توسط کارگروه توانمندسازی اساتید EDO

چک لیست برگزاری کارگاه

فرم اولیه برگزاری کارگاه

کارگاه های دانشجویی

1-بخشنامه نحوه اجرای کارگاه های آموزشی مندرج درسرفصل جدید

2-فرمت برگزاری کارگاه های علمی دانشجویان

شما اینجا هستید: خانه واحد EDO کمیته توانمند سازي اساتید