biau amoozesh website

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

واحد EDO

معرفی واحد EDO

 

علم سرمایه اصلی هر کشوري است و هر گونه تلاش جهت ارتقاي کیفیت آموزش می تواند این سرمایه را توسعه دهد. اعضاي هیات علمی و دانشجویان به عنوان بازدههاي گسترش این سرمایه مطرح می باشند.

در حوزه علوم پزشکی ارتقاي کیفیت آموزش از اولویت هاي اصلی در وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی وبه عنوان بازوي اجرایی مرکز توسعه آموزش معاونت دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. دفاتر توسعه آموزش  پزشکی مآموریت اجراي برنامه هاي ارتقاي کیفی آموزش در حوزه هاي مختلف علوم پزشکی را بر عهده دارند ماموریت دفتر توسعه دانشکده پرستاري و مامایی واحد بجنورد ارتقاي کمی و کیفی فرآیند آموزش می باشد. دفتر توسعه آموزش  از دی 1394با همکاري اعضاء هیات علمی دانشکده و مسئولین دانشکده وبا استفاده از یافته هاي پژوهشهاي آموزشی درباره چگونگی بهبود کیفیت آموزشی و به کاربردن برنامه ریزي در نظام آموزشی، به بازاندیشی، بازسازي و بازآفرینی این نظام می پردازد.

لذا براي نیل به این اهداف فعالیتهاي خود را عمدتا در محورهاي زیر متمرکز نموده است:

 


توانمند سازی اساتید محترم بر اساس انجام نیاز سنجی آموزشی فردی و گروهی با تاکید بر دانش و مهارت های مرتبط با فرآیند یاددهی یادگیری در قالب برنامه ریزی كارگاه ها، ژورنال کلابها، مشاوره های فردی، باز آموزیهای عملی به صورت سلسله کارگاههای ارتقای مهارتهای بالینی اساتید

ارائه مشاوره به دفتر پایش و ارزشیابی در خصوص سازماندهی بهینه برنامه های ارزشیابی اساتید، دانشجویان و برنامه های درسی


برنامه ریزی و اجرای کارگاههای ترمیمی دانشجویان بر اساس درخواست اساتید یا دانشجویان جهت ارتقاء یادگیری دانشجویان


تشویق و ترغیب دانشجویان به مشارکت در برنامه های ارتقاء آموزش بواسطه فعال سازی شاخه دانشجویی دفتر توسعه آموزش در قالب طرح هدایت دانشجویان پیشرو توسعه آموزش


ارائه مشاوره به اعضای محترم هیات علمی و گروه های آموزشی در خصوص چگونگی تدوین و ارسال طرح ها به جشنواره آموزشی شهید مطهری


ارائه مشاوره به اعضای محترم هیات علمی و گروه های آموزشی در خصوص طرح های توسعه ایی و پژوهش در آموزش از ایده پردازی تا ارزشیابی طرح


بررسی کفایت طرح درس ها و طرح دوره های دروس ارائه شده در گروه های آموزشی


تشویق و ترغیب و ارائه مشاوره به گروه های آموزشی دانشکده در جهت ایجاد تغییرات موثر در ارتقاء کیفیت فرآیند یاد دهی یادگیری همچون بکارگیری شیوه های نوین تدریس و ارزشیابی


همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در برنامه های آموزشی


ارائه گزارش فعالیت های دفتر توسعه به معاونت آموزشی دانشکده

 

برنامه هاي  استراتژيك دفتر توسعه

1-رشد و ارتقاي توانمندي اعضاي دفتر توسعه

- تدوین شرح وظایف براي اعضاي دفتر توسعه

- توانمندسازي اعضاي دفتر توسعه درزمینه تدوین برنامه هاي درسی و اهداف آموزشی ، متدهاي نوین

آموزشی ،ارزشیابی درونی ، تحلیل نتایج ارزشیابی، فرایندهاي آموزشی

2-کمک به رشد و ارتقاي توانمندي هاي اعضاي هیات علمی

- نیازسنجی

- برگزاري کارگاهها براي اعضاي هیات علمی بر اساس نیاز سنجی

- برگزاري ژورنال کلاب براي گروههاي آموزشی در زمینه روشهاي نوین آموزشی و ارزشیابی

- تدوین پمفلتهاي آموزشی توسط دفتر توسعه در زمینه روشهاي نوین آموزشی و ارزشیابی

3--بهبودفرایند ارزشیابی فعالیتهاي آموزشی اعضاي هیات علمی

- ارتقاء برنامه ارزشیابی اساتید

- ارزشیابی سالانه اعضاي هیات علمی توسط مدیران، همکاران و مسئوولین دانشکده

-نظارت بر ارزشیابی اعضاي هیات علمی توسط دانشجویان در هر ترم تحصیلی

- ارائه فیدبک به اساتید بعد از پایان هر ترم

-ارائه فیدبک به مدیران گروهها و مدیران ارشد بعد از پایان هر ترم

-تحلیل مستمرفرایند ارزشیابی

- تحلیل مستمر ارزشیابی اساتید و ارائه فید بک به گروههاي آموزشی

4-کمک به ارتقا کمیت و کیفیت فرایندهاي آموزشی در گروههاي آموزشی

-تدوین چک لیست براي فعالیتهاي آموزشی کلاس درس، آموزش درون بخشی ،ژورنا ل کلاب و...

-ارزیابی فرایندهاي آموزشی گروهها در دفتر توسعه

-ارائه فیدبک در مورد کمیت و کیفیت فرایندهاي آموزشی به گروهها

- ارائه مشاوره در زمینه فرایند هاي آموزشی با حضور در جلسات گروهها

-تحلیل آزمونها و ارائه فیدبک به گروهها

5-کمک به ارتقا کمیت و کیفیت طرحهاي پژوهش در آموزش

-تشکیل کمیته دانش پژوهی در دانشکده

- تدوین فلوچارت نحوه ارسال طرحهاي دانش پژوهی به مرکز مطالعات

-تشکیل کارگاه آموزشی در زمینه پژوهش در آموزش

- انجام مشاوره براي اعضاي هیات علمی توسط اعضاي کمیته دانش پژوهی

- تصویب و پیگیري اجراء و تایید طرحهاي دانش پژوهی توسط کمیته دانش پژوهی

-تدوین اولویتهاي تحقیقاتی در زمینه پژوهش در آموزش

- تهیه و ارسال فرایند آموزشی توسط دفتر توسعه به جشنواره شهید مطهري

- چاپ مقاله آموزشی توسط اعضاي دفتر توسعه در مجلات آموزش پزشکی

6- کمک به ارتقا کیفیت برنامه راهبردي گروههاي آموزشی

-ارزشیابی درونی گروهها با هدایت دفتر توسعه آموزش هر5تا3 سال یک بار

- همکاري در تدوین برنامه راهبردي گروهها بر اساس ارزشیابی درونی

- تحلیل وضعیت موجود در گرو ههاي آموزشی با استفاده از نتایج ارزشیابی هاي انجام شده

- ارائه بازخورد به واحدهاي مرتبط جهت ارتقاء وضعیت موجود

 

ساختار واحد EDO

 

مسئول دفتر توسعه آموزش  متشکل از 8کمیته می باشد

  •  مسئول کمیته ارزشیابی اساتید:جمیله رمضانی
  • مسئول کمیته پژوهش درآموزش و جشنواره های دانشجویی و تحقیقات دانشجویی:میترامهدویان
  • مسئول کمیته برنامه ریزی و طرح درس:فاطمه داوری
  • مسئول کمیته مشورت دانشجویی:مرجانه انوري
  • مسئول کمیته توانمندسازی اساتید :اصلانی
  • مسئول صدور گواهی کارگاه های دانشجویان پرستاری:اصلانی
  • مسئول کمیته اعتباربخشی:مهری فیروزه
  • مسئول کمیته ارزشیابی صلاحیت بالینی:مهساریحانی

 

 

گزارش عملکرد دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی در نیمسال دوم 96-

 

شما اینجا هستید: خانه واحد EDO معرفی واحد EDO