biau amoozesh website

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

واحد EDO

کمیته برنامه ریزي درسی و طرح درس

کمیته برنامه ریزي درسی و طرح درس

 معرفی: کمیته برنامه ریزي درسی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی با هدف ارتقاي برنامه ریزي درسی درمعاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شده است.

مسئول گروه:فاطمه داوری

اعضاء:کلیه اعضای هیئت علمی دانشکده

رسالت: توسعه برنامه ریزي درسی در سطح دانشگاه و کشور مطابق با استانداردهاي روز آموزش پزشکی در جهان و منطبق با شرایط بومی کشور، انطباق برنامه هاي درسی با سرفصل دروس ارائه شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، انطباق برنامه هاي درسی با نیازهاي جامعه و انطباق برنامه هاي درسی با وظایف آینده دانشجویان.

برنامه عملیاتی کمیته هاي برنامه ریزي درسی

وظایف کمیته برنامه ریزي درسی در دفاتر توسعه آموزش واحدهاي دانشگاهی مجري علوم پزشکی، که متشکل از مسؤل کمیته و اعضاء هیئت علمی علاقمند و توانمند در این زمینه می باشند، ضمن تشکیل منظم جلسات کمیته، به صورت زیر تعیین گردیده است:

-       مشارکت در برگزاري کارگاه هایی براي آشنایی اساتید و اعضاي هیئت علمی در خصوص طرح درس و طرح دوره

-  بازنگري و اصلاح طرح درس ها

- همکاري در طراحی کارگاه هاي مهارتی محوري در راستاي برنامه ریزي درسی، طرح درس و طرح دوره

-  ارزیابی کلیه طرح درس و طرح دوره تدوین شده توسط اعضائ هیئت علمی و گروه هاي دانشکده هاي مختلف

-  برگزاري جلسات حضوري در دانشکده ها به منظور راهنمایی و مشارکت و بازنگري طرح درس ها

- تدوین و بازنگري لاگ بوك ها و راهنماهاي یادگیري در رشته ها و مقاطع مختلف

-  تدوین برنامه هاي آموزش جامعه نگر در تمامی رشته ها و مقاطع مرتبط

-  پایش و ارزشیابی کیفی برنامه هاي آموزش جامعه نگر

-  تدوین برنامه آموزش دانشجویان در مرکز مهارت هاي بالینی

- نظارت بر اجراي برنامه هاي تدوین شده در مرکز مهارت هاي بالینی

 

چک لیست کیفی طرح

راهنمای تدوین طرح درس

فرم خام طرح درس روزانه

فرم خام طرح درس دوره

لاگ بوک هاي گروه پرستاري

طرح درسهاي گروه پرستاری

طرح درس هاي گروه  مامایی

 

برنامه درسي گروه پرستاري

شما اینجا هستید: خانه واحد EDO کمیته برنامه ریزي درسی و طرح درس