biau amoozesh website

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

واحد EDO

کمیته ارزشیابی

کمیته ارزشیابی

مسئول کمیته: دکتر جميله رمضاني (سرپرست دانشكده پرستاري و مامايي و معاون علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي استان خراسان شمالي)

اعضاي كميته: زهرا حميدي (مدير توسعه آموزش و پژوهش)، دكتر ميترا مهدويان (مدير گروه مامايي)، مريم حصاري مقدم (مدير گروه پرستاري)، رؤیا جاجونديان (دفتر مطالعات و توسعه آموزش پزشكي)

 

معرفی:

ارزشيابي به مفهوم جمع‌آوری سامانمند داده‌ها، تجزیه‌وتحلیل و به‌کارگیری اطلاعاتي است كه منجر به قضاوت‌ها و توصیه‌های ناظر به كيفيت شود. كاربرد ارزشيابي در نظام آموزش پزشكي حائز اهميت بسياري است چراکه هر نظامي بايد نيروي انساني كارآزموده، با كيفيت و مطلوب براي عرضه مراقبت‌های درماني و بهداشت تربيت نمايد.

نظام ارزشيابي كيفيت آموزش، ابزاری را برای دانشگاه فراهم می‌سازد تا به كمك آن فعالیت‌ها، فرایندها و بروندادهای خود را مورد بازنگری قرار داده و با شناسایی نقاط ضعف ، قوت و نقایص درصدد بهبود و ارتقا وضعیت موجود برآید.   

كميته ارزشيابي يكي از اركان اصلي مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي است. مهم‌ترين وظيفه اين كميته تدوين ساختارهاي ارزشيابي در دانشگاه و اجراي قوي برنامه فرا ارزشيابي است.

 

رسالت: متوليان ارزشیابی مراکز  و دفاتر توسعه آموزش ضمن معرفی شیوه‌ها و روش‌های مناسب براي ارزیابی دانشجو، استاد و برنامه در طراحی و اجراي ارزیابی برنامه‌ها و همچنین در زمینه‌ی تهیه و معتبر سازی آزمون‌ها و ارزیابی‌های تشخیصی و اطلاع‌رسانی فعالیت می‌کنند

هدف کلی: ارتقا وضعیت موجود  آموزش، فعالیت‌های جاری و بروندادهای آموزشی در دانشکده پزشکی و سایر گروه‌های وابسته

 

اهداف اختصاصی كميته ارزشيابي:

- ارزشیابی اساتید

هدف كلي:‌ ارتقاي بهره‌وری آموزشي از طريق بهبود عملكرد اساتيد بر مبناي ارزشيابي مستمر و جامع

 

- ارزشیابی دانشجو

هدف كلي: ارتقاي بهره‌وری آموزشي از طريق بهبود وضعيت پيشرفت تحصيلي دانشجويان و بهبود شرايط امتحانات بر مبناي ارزشيابي مستمر و جامع

 

- ارزشیابی برنامه درسي

 

-ارزشيابي دروني

 

اهداف کمیته ارزشیابی (EDO)

نظارت بر تدوین و اجرای برنامه استفاده از روش‌های نوين ارزشيابي دانشجویان

نظارت بر تدوین و اجرای برنامه ارائه بازخورد آزمون‌ها به دانشجويان

نظارت بر تدوین و اجرای برنامه تجزیه‌وتحلیل آزمونه‌ای برگزارشده توسط اساتيد

نظارت بر تدوین و اجرای برنامه ارائه بازخورد بررسي نتايج آزمون‌ها به اساتيد، مديران گروه‌ها و متوليان آموزش

مشارکت در تدوین، بازنگری و اجرای فرم‌هاي مختلف براي استفاده از نظرات دانشجو، مدیر گروه، مافوق، همكار و خود فرد در برنامه ارزشيابي استاد

نظارت بر ایجاد سيستم ارزشيابي اساتيد به‌صورت الكترونيكي

نظارت بر سيستم ارائه بازخورد نتايج ارزشيابي به اساتيد به‌صورت الكترونيكي

نظارت بر تدوین و اجرای برنامه مشخص براي اعمال مداخله آموزشي بر اساس نتايج ارزشيابي اساتيد

مشاركت و همكاري با گروه‌های آموزشي در انجام ارزيابي دروني

نظارت و هماهنگی ارزشیابی بیرونی واحدهای دانشگاهی

ارزشیابی عملکرد دفاتر توسعه آموزش علوم پزشکی واحدهای دانشگاهی

 

برنامه عملیاتی کمیته ارزشیابی

وظایف کمیته‌های ارزشیابی در دفاتر توسعه آموزش واحدهای دانشگاهی مجری علوم پزشکی که متشکل از مسئول کمیته و اعضاء هیئت‌علمی علاقه‌مند و توانمند در این زمینه می‌باشند، ضمن تشكيل منظم جلسات کمیته، به‌صورت زیر تعیین گردیده است:

تدوین و اجرای کامل برنامه آمادگي اساتيد جهت به‌کارگیری روش‌های نوين ارزيابي دانشجو

تدوین و اجرای برنامه ارائه بازخورد آزمون‌ها به دانشجويان

تدوین و اجرای برنامه تجزیه‌وتحلیل آزمون‌های برگزارشده توسط اساتيد

تدوین و اجرای برنامه ارائه بازخورد بررسي نتايج آزمون‌ها به اساتيد، مديران گروه‌ها و متوليان آموزش

تدوین، بازنگری و اجرای فرم‌های مختلف براي استفاده از نظرات دانشجو، مدیر گروه، مافوق، همكار و خود فرد در برنامه ارزشيابي استاد

ایجاد سيستم ارزشيابي اساتيد به‌صورت الكترونيكي در تمام گروه‌های آموزشی

ایجاد سيستم ارائه بازخورد نتايج ارزشيابي به اساتيد به‌صورت الكترونيكي در تمام گروه‌های آموزشی

تدوین و اجرای برنامه مشخص براي اعمال مداخله آموزشي بر اساس نتايج ارزشيابي اساتيد در تمام گروه‌های آموزشی

راهنمایی و همکاری با تمام گروه‌های آموزشي در انجام ارزيابي دروني

همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در ارزشیابی بیرونی سایر واحدهای دانشگاهی

 

 

بسته ارزشیابی اساتید

آئین نامه تشکیل کمیته ارزشیابی

چک لیست انتخاب استاد نمونه

 

 

كميته ارزشيابي دروني

کیفیت آموزش و ارتقاء آن به یکی از چالش های اصلی پیش روی نظام های دانشگاهی در دهه های اخیر تبدیل شده است. از این رو انتظار میرود نظام های دانشگاهی وضعیت موجود خود و میزان تطابق آن با وضعیت مطلوب ( اهداف و استانداردها ) را مورد توجه قرار دهند، عدم مطابقت ها را تشخیص داده و برای رفع آن چاره جویی کنند. این امر توسط یک رهیافت مناسب ارزشیابی که وضعیت عوامل تشکیل دهنده نظام و عملکرد آن را مورد قضاوت قرار دهد، امکان پذیر میباشد.  در این خصوص نقش ارزشیابی درونی جهت شناخت قوت ها و ضعف ها ، فرصتها و تهدیدها به عنوان مبنای برنامه ریزی توسعه و بهبود قابل توجه است. با توجه به ارتباط بسیار نزدیک کیفیت فعالیتهای دانشگاهی با کیفیت فعالیت گروه های آموزشی، مناسب ترین حالت برای ارزشیابی کیفیت دانشگاهی، شروع ارزشیابی در سطح گروه های آموزشی می باشد.

-هدف اصلی از ارزشیابی درونی ارتقاء کیفیت است و این مهم از طریق فرایندي انجام می شودکه منجر به  قضاوت یا توصیه ها و پیشنهاداتی در خصوص کیفیت آموزش در گروه مربوطه میگردد . ماهیت این ارزشیابی هاکیفی است.

-ارزش اعتباربخشی به بعد بازرسی و نظارتی آن محدود نمی شود. بلکه تجربه سیستم هاي اعتباربخشی نشاندهنده این واقعیت است که فعالیت این ساختارها منجر به راه اندازي و تقویت ارزشیابی درونی در موسسات آموزشی و در نتیجه تلاشی درون زاد براي ارتقاي کیفیت می شود. ارزشیابی درونی که در قالب فرایند اعتبار بخشی انجام می شود، منجر به کشف نکات بسیار مهمی می گردد. در واقع ارزشیابی درونی و بیرونی در قالب یک ساختار اعتباربخشی، سبب می شوند این ساختارها از محسنات هر دو روش بهره مند شوند.

بر همین اساس، کمیته ارزشیابی درونی دانشکده های پرستاری و مامایی به ارزشیابی درونی گروه های آموزشی دانشکده خود یعنی گروه آموزشی پرستاری ،گروه آموزشی مامایی بپردازد.

 
 

از ارزیابی درونی براي مقاصد زیر استفاده شده است :

الف  آشکار کردن جنبه هاي مختلف  کیفیت نظام دانشگاهی (درونداد، فرایند، برونداد و پیامد)

ب  یاري دادن به خود  تنظیمی امور نظام دانشگاهی

ج  بهبود بخشیدن به کیفیت نظام دانشگاهی

د  مشارکت دادن اعضاي هیات علمی در شفاف سازي امور دانشگاهی ، قدرت سپاري به آنان و پاسخگو

کردن نظام دانشگاهی نسبت به نیازهاي جامعه . در انجام ارزیابی درونی می توان مجموعه اي از عوامل نظام دانشگاهی را منظور داشت.

فرایند ارزیابی درونی را می توان طی 12 گام به اجرا در آورد.این مراحل به شرح زیر می باشد

- آشنایی اعضاء هیات علمی واحد مورد ارزیابی با هدف ، اصول و روش اجراي ارزیابی درونی

- تشکیل کمیته ارزیابی درونی

-تهیه برنامه زمان بندي اجراي ارزیابی درونی

- تعیین عوامل ، ملاك ها و نشانگرهاي ارزیابی درونی

-تعییت الزامات براي قضاوت درباره کیفیت

-مشخص کردن داده هاي مورد نیاز براي ارزیابی درونی

- انتخاب یا تدوین ابزار اندازه گیري براي گرد آوري داده ها

-گرد آوري داده ها

- تنظیم و تحلیل داده ها و قضاوت درباره کیفیت عوامل مورد ارزیابی

-بازنگري و تصریح هدف هاي گروه آموزشی

-تدوین گزارش مقدماتی و توزیع آن براي کسب نظر اعضاء هیات علمی گروه آموزشی درباره پیشنهاد براي بهبود کیفیت گروه آموزشی

- تدوین گزارش نهایی .

 

حيطه هاي ارزشيابي دروني

1-حوزه رسالت واهداف آموزشی

-وجود رسالت ها و اهداف مدون

-مشارکت دست اندرکاران در تدوین اهداف

-رعایت قواعد هدف نویسی،اولویت بندی،قابلیت دستیابی و رفتاری بودن

میزان آگاهی دست اندرکاران

بازنگری رسالت واهداف آموزشی گروه

 

 

2-حوزه مدیریت و سازماندهی

-نحوه انتخاب و وظايف مدير گروه

-ویژیگی های مدیر گروه (سابقه علمی و آموزشی ،سابقه مدیریت ،اطلاع از قوانین ، اختیارات و آئین نامه ها ، پیگیری مشکلات گروه)

-میزان استقلال گروه در برنامهریزی و سازماندهی فعالیت ها

-برنامه های توسعه اعضاء هیات علمی (برنامه برای افزایش توان آموزشی ، فرصت های مطالعاتی )

-آئین نامه های داخلی گروه (شفافیت ، کفایت،میزان آگاهی دست اندرکاران) و اجرای آن

-وجود ساز و کار مشخص برای تعیین:بودجه،هزینه های گروه ونحوه هزینه آن

-برنامه مشخص برای ارتباطات ( داخل و خارج از گروه)

-برنامه های تشویق وتوبیخ

-نحوه گزینش و استخدام هیات علمی

3-حوزه برنامه آموزشی

-تعریف دقیق فعالیت های آموزشی

-تناسب محتوای برنامه آموزشی با اهداف

-مشارکت در برنامه ریزی درسی

-اجرای برنامه آموزشی (در این بخش موقعیت های مختلف آموزشی اعم از طرح درمان ،راندو کنفرانس ها ، ژورنال کلاب ها و .. هر یک به تفکیک بررسی شده و میزان حضور و استفاده دانشجویان از این موقعیتها ارزشیابی می شود

-روش های تدریس ومیزان استفاده از طرح درس

-یکپارچگی علوم پایه و بالینی

4-حوزه هیات علمی  

-ترکیب وتوزیع اعضاء هیات علمی(تعداد،مرتبه دانشگاهی ،درجه علمی،وضعیت استخدامی،نسبت تمام وقت به پاره وقت)

 

-       توانمندی های آموزشی (سابقه تدریس ، کارگاه های روش تدریس ، تالیف ،ترجمه ،پروژه یا فعالیت مربوط با آموزش)

-       توزیع فعالیت های اعضاء هیئت علمی ( برحسب زمان اختصاص یافته ) در سه بخش،

آموزشی: تدریس عملی ، تدریس نظری ، مشاوره( گزارش ژورنال كلاب _تدريس عملي مهارتها

كنفرانس )

پژوهش : فعالیت در مراکزپژوهشی ،هدایت پایان نامه

     درمان: فعالیت های درمانی فاقد جنبه آموزشی

 - نوآوری و خلاقیت اعضای هیئت علمی

میزان رضایت هیئت علمی از امکانات رفاهی و خدمات

٥ -حوزه دانشجويان

-ترکیب وتوزیع دانشجویان(تعداد ،سن ،جنس ، بومی بودن )

-صلاحیت های ورودی (دوره های پیش نیاز ، نمرات امتحانی قبلی ،علایق تحصیلی )

-ارتباط دانشجویان با اعضاءهیئت علمی و مدیرگروه

-مشاركت در برنامه ريزي , اجرا و ارزشیابي

-پیشرفت وافت تحصیلي

-آگاھي دانشجويان از حقوق و وظايف خود

-میانگین زمان مطالعه

- فعالیت های پژوهشی دانشجو

-پیشرفت و افت تحصیلي

٦ _ حوزه منابع آموزشي

- كیفیت, تعداد و تنوع فضاهای آموزشي (کلاس ها، بخشها ، درمانگاها، آزمایشگاه )، کتابخانه(وسعت، تعداد کتب مرجع ، تعداد اشتراک مجلات علمی،جدید بودن منابع،میزان دسترسی کتابدار، تجهیزات اطلاع رسانی کامپیوتری

-وسايل كمك آموزشي و تناسب آنها با نیاز ها

- میزان استفاده از وسايل كمك آموزشي

-تجهیزات بالینی موثر در آموزش

-كفايت بیماران از لحاظ تعداد , تنوع

- برنامه و خط و مشي گروه براي تأمین وبهینه سازی منابع آموزشی

 

٧ _حوزه پژوھش

-آثار وفعالیت های انفرادی اعضاء هیئت علمی (تالیف، ترجمه، مقاله، راهنمایی پایان نامه ، شرکت در پروژه های تحقیقاتی )

- خط مشي وبرنامه های مشخص گروه برای پژوهش های ملی /بین المللی

-میزان دسترسی به اینترنت و سایر امکانات احتمالی که تسهیل کننده  پژوهش های گروه می باشد

 

٨ _حوزه سنجش و ارزشیابي

-سنجش امتحانات(نوعروش های سنجش ، وجود برنامه ریزی مشخص جهت سنجش ، تناسب سنجش با اهداف آموزشی

- وجود سايربرنامه های ارزشیابی  در حوزه های مختلف( ارزشیابی های مدیر گروه ، هیئت علمی و دانشجو و...)

 

 

آئین نامه ارتقاء

شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقاء

چك ليست انتخاب استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامي و شاخص هي گروه آموزشی برتر

 


 

 

 

شما اینجا هستید: خانه واحد EDO کمیته ارزشیابی