biau amoozesh website

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

واحد EDO

کمیته اعتبار بخشی

 

مقدمه

هدف این فرآیند آن است که کیفیت مؤسسه هاي آموزشی را گواهی کند و آنها را در بهبود امورشان یاري دهد.اعتباربخشی، ابزاري براي مستند نمودن کیفیت آموزش پزشکی است.ارزش واقعی اعتبار بخشی کنترل نیست، بلکه شروع فرآیندهاي تکوینی است که منجر به ارتقا کیفیت در محدوده تعهدات خود مؤسسه می گردد.اعتباربخشی باید کمتر به صورت مداخله قلمداد شود، بلکه باید به عنوان وسیله اي براي نظم بخشی موسسات مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین باید معیار و روش ها براي اعتباربخشی به صورتی توسعه یابند که در روند ارزشیابی واثربخشی آموزش موسسه مربوطه لطمه اي وارد نسازد.

 

اهداف اعتبار بخشی

تایید دستیابی مؤسسه به سطح استاندارد رسمی و مدون

کمک کردن به دانشجویان در امر شناسایی مؤسسات معتبر و قابل قبول

کمک به مؤسسات در تعیین میزان واحدهاي انتقالی قابل پذیرش

کمک به شناسایی مؤسسات و برنامه ها به منظور سرمایه گذاري بخش خصوصی

محافظت یک مؤسسه در مقابل فشارهاي زیان بخش درونی و بیرونی

افزایش سطح استاندارد در میان مؤسسات آموزشی

مشارکت جامع اعضاي هیئت علمی و کارکنان در امر برنامه ریزي و ارزشیابی مؤسسه

تعیین معیارها و ملاك ها براي صدور گواهینامه و پروانه تخصصی و ارتقاء کیفی دروس

فراهم آوردن معیارها و شرایطی به عنوان ابزار تعیین شایستگی و استحقاق دریافت کمک از دولت

 

ماده:1 شرح وظایف

انجام اعتباربخشی دانشکده به طور مستمر و ابلاغ نتایج به مسئول EDO

بهینه نمودن فعالیتهاي دانشکده در هر 8 حوزه

ماده:2 ترکیب کمیته

مسئول کمیته به عنوان دبیر EDO

معاونین آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی و اداري، مالی

ماده:3 تواتر و تصمیمات جلسات کمیته

هر نیمسال با توجه به بازخوردهاي داوري تصمیمات اجرایی اتخاذ می گردد.

ماده:7 نحوه بهره گیري از تصمیمات جلسات کمیته واعلام نتایج به معاونت آموزشی و رئیس واحد

 

مقاصد فرآیند اعتبار بخشی:

Quality Control کنترل کیفیت

Quality assurance تضمین کیفیت

quality improvement ارتقاء کیفیت

ترکیبی از موارد فوق

سیستم اعتبار بخشی باید:

معیارهاي قابل قبول و مناسب را پیشنهاد نماید.

عملکرد را نسبت به معیارها سنجش کند.

روش هاي ارزیابی قابل اجرا و پذیرفته شده را ارائه نماید.

ارزیابی قابل اعتماد و تفکیک کننده را ارائه نماید.

ارزیابی موثر مبتنی بر عملکرد را ارتقاء بخشد.

کیفیت محور باشد نه پاسخگو محور

 

اعتبار بخشی موسسات آموزشی در 8 حوزه زیر صورت می پذیرد

رسالت و اهداف

مدیریت

منابع و امکانات

آموزش کارکنان

هیات علمی

خدمات دانشجویی

پژوهشی

آموزش دانشجو

 

 

 

نکات مهم در انجام اعتباربخشی توسط موسسات آموزشی

رسالت و اهداف

در این حوزه اهداف بلند و کوتاه مدت بایستی مکتوب یا در سایت براي هر واحد علوم پزشکی و یا هر

دانشکده موجود باشد و اعضاي هیات علمی و کارکنان ارشد بایستی از آنها مطلع باشند.

شیوه ارزیابی این موارد بصورت مراجعه ارزیابان به سایت و یا بخش مدیریتی است و مصاحبه با اعضاي هیات علمی و کارکنان جداگانه جهت اطلاع از آنها انجام می پذیرد.

جامعیت و صراحت آنها همگی در مستندات بایستی وجود داشته باشد

داشتن فرآیندهاي سنجش میزان تحقق اهداف بسیار مهم است و باید در جلسات مدیریتی آن موسسه

مصوب، مشخص و قابل اجرا باشد.

مشارکت دست اندرکاران موسسه در تدوین آنها اهمیت بسزایی دارد: طی دستورالعملی شیوه انتخاب

اعضا و شیوه مشارکت گروه هاي هیات علمی و دانشجویان و... کاملا شفاف و مکتوب باشد.

مدیریت در موارد الزامی این حوزه فرآیندهاي تصمیم گیري سازمان بایستی معلوم و مکتوب باشد:

 

به عنوان مثال فرآیند تصویب رشته و ...

کمیته هاي پایش و اصلاح فر یندها در قالب جلسات یا شوراهاي مختلف می تواند بعنوان مستندات ارائه

گردد.

روشن و مکتوب بودن وظایف و حدود اختیارات افراد موسسه و نیز حتی بصورت الصاق سمت و نوع

فعالیت در محل کار با عکس آنها یا بصورت اتیکت الزامی است.

آیین نامه ها همه در سایت می تواند وجود داشته باشد.

مصاحبه با افراد موسسه در خصوص آگاهی آنها از آیین نامه ها و همه موارد الزامی، صورت می پذیرد

نظام ارزشیابی براي کارکنان بایستی مدون و مکتوب موجود باشد. مستندات انجام آنها بطور منظم نیز

باشد.

اطلاعات مدیریتی هرچه از طریق سامانه و Data base الکترونیکی باشد، بهتر است.

گزارشات سالیانه یا ماهانه مالی در سایت لازم نیست ولی صورتجلساتی مبنی بر وجود آنها در قالب

برنامه ریزي مرتب باشد.

وجود سامانه یا نظامی براي سنجش رضایتمندي مشتریان و شیوه آنالیز و بازخورد آنها باید وجود

داشته باشد و صرف نطرسنجی کافی نیست.

 

منابع و امکانات

در موارد الزامی وجود عکس بانضمام مدارك دیگر بسیار مهم است

در مورد سرویس رفت و آمد، اگر مصوبه هیات امنا در این موارد موجود باشد کفایت می کند

تمامی موارد استانداردهاي فضا و امکانات و ایمنی و تناسب سرانه آنها بایستی مکتوب باشد و مورد

ارزیابی قرار می گیرد.

وجود وب سایت براي دانشکده ها و واحدها به جهت اهمیت در رتبه بندي وبومتریک دانشگاه ها الزامی

است.

کتابخانه بایستی متناسب با سرفصل هاي جدید دروس به روز رسانی شود

 

آموزش کارکنان

در صورتی که از قانون مدیریت استخدام کشوري تبعیت میشود اشاره به آن در صورتجلسات و مصوبات

کافی است. در غیر اینصورت بایستی مرجع آن موجود باشد.

 

هیات علمی

مشارکت گروه هاي آموزشی در تدوین و اجراي برنامه هاي آموزش اساتید و همکاري با EDO/EDC

مهم می باشد.

سیستم نظارت بر اجراي برنامه هاي اعلام شده بصورت اعلام به آموزش و یا EDO می تواند صورت

پذیرد.

مشخص بودن ساعات مشاوره مهم است.

در کل، سامانه رتبه بندي خدمات آموزشی، تمامی موارد بررسی فعالیت هاي آموزشی را می تواند نشان

دهد.

 

خدمات دانشجویی

تقریبا همه موارد با مستندات لازم شفاف است.

در صورتیکه مواردي دال بر نبودن وظایف سازمان است، حتما ذکر گردد.

حوزه پژوهشی

تمامی موارد بنظر شفاف است.

حوزه آموزش دانشجو

دانشکده براي ارائه برنامه درسی بطور کلی و در آغاز هر ترم براي دانشجویان Home page داشتن

جدید الزامی است.

در تهیه و ثبت گزارش هاي ارزشیابی ادواري: منظور مستندات شیوه ثبت نمرات است.

ارزیابی برنامه درسی در کمیته برنامه ریزي درسی دانشکده و با همکاريEDO باید صورت گیرد.

وجود فرآیندي براي ارزشیابی روند رو به رشد ارزیابی دانشجویان و آنالیز نمرات نیمسال هاي مختلف

مد نظر است.

وجود سیستم پایش پیشرفت تحصیلی با داشتن اساتید مشاور تحصیلی و مستندات و فرم هاي لازم با

شرح وظایف مهم می باشد.

در کل داشتن فرآیند براي هر فعالیتی و انجام آنها بر اساس فرآیند و ارتقاي آن ضروري است.

 

آئین نامه تشکیل کمیته اعتباربخشی

الگوی اعتباربخشی موسسات آموزشی

چک لیست استاندارد های اعتباربخشی مراکز و برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی

استانداردهای اعتباربخشی موسسه ای دانشگاه های علوم پزشکی

شما اینجا هستید: خانه واحد EDO کمیته اعتبار بخشی