biau amoozesh website

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

آئين نامه هاي آموزشي

ضمیمه 1: آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

 

  مصوب جلسه 304 مورخ1374/7/16 شورای عالی برنامه ریزی پس از انطباق با مواد آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

 

تعریف:

 

واژه های شاهد و ایثارگر در این آیین نامه به شرح زیر تعریف می شوند:

 

الف:  واژه شاهد به فرزند و زوجه شهید،مفقود الاثر ،اسیر و جانباز 70 درصد و بالاتر اطلاق می شود.

 

ب:   واژه ایثارگر یکی از مصادیق زیر اطلاق می شود:

 

- رزمنده ای که حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند.

 

- جانبازی که حداقل 25 درصد نقص عضو داشته باشد.

 

- آزاده ای که حداقل 6 ماه سابقه اسارت داشته باشد.

 

تبصره الحاقی به ماده 4: به دانشجوی جانباز که به علت ادامه درمان نتواند در مهلت تعیین شده برای ثبت نام مراجعه کند اجازه داده می شود  ( مشروط بر اینکه گواهی پزشکی معتبری که به تأببد کمیسیون پزشکی و یا پزشک معتمد دانشگاه رسیده باشد ارائه نماید) تا قبل از سپری شدن سه شانزدهم هر درس انتخاب واحد نماید.مدت تأخیر به عنوان غیبت دانشجو محسوب نمی گردد.

 

 تبصره الحاقی به ماده 19: دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند در هر نیمسال حداقل 10 واحد انتخاب کنند.

 

تبصره الحاقی به ماده 27: دانشجوی شاهد و ایثارگر که با گذراندن 8 واحد درسی فارغ التحصیل می شود،در صورتی که میانگین نمرات نیمسال ماقبل او حداقل 15 باشد،می تواند در دوره تابستان حداکثر 8 واحد انتخاب کند.

 

تبصره الحاقی به ماده 31و 35:دانشجوی ایثارگری که به دلیل انجام معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ نتواند در جلسه و یا جلسات امتحانی درس یا دروس گرفته شده شرکت کند،با تأیید مدارک توسط کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه، می تواند طبق برنامه ای که از طرف گروه آموزشی ذی ربط تعیین می شود حداکثر تا پایان نیمسال بعدی در امتحان آن درس یا دروس شرکت نماید.در غیر این صورت درس یا دروس مذکور حذف می شود.

 

تبصره الحاقی به ماده 31و 35: تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت دانشجویان شاهد و ایثارگر در کلاس و جلسه امتحان با ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه می باشد.

 

تبصره الحاقی به ماده 37: دانشجوی شاهد و ایثارگر، می توتند دو درس نظری خود را تا 5 هفته مانده به پایان نیمسال تحصیلی حذف نماید.مشروط بر اینکه تعداد واحد های باقیمانده او از 10 واحد کمتر نشود.

 

تبصره الحاقی به ماده 38: تشخیص قادر نبودن به ادامه تحصیل در نیمسال مورد نظر، برای دانشجویان شاهد و ایثارگر با ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر می باشد.

 

مدت زمان امتحانی(میان ترم و پایان ترم) برای دانشجویان جانباز، با توجه به وضعیت جسمانی آنها بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه و تأیید ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ، حداکثر تا 2 برابر مدت زمان معمول آن قابل افزایش است.

 

تبصره الحاقی به ماده 44: نمرات مردودی سه درس دانشجویان شاغل به تحصیل جانباز با حداقل 35% جانبازی و زوجه جانباز 50% به بالا (ورودی های 67 به بعد) در میانگین نمرات آنان محسوب نمی شود،مشروط بر اینکه نمرات هر یک از دروس مزبور پس از اخذ آنها در اولین فرصت ممکن و شرکت در امتحان های آن کمتر از 12 نباشد.

 

برای دانشجویان جانبازی که درصد آنان بیش از 35% باشد، به ازای هر 10% اضافه جانبازی، یک درس به سه درس فوق افزوده می شود و در هر حال تعداد دروس حذف شده نباید از 5% تجاوز نماید.دانشجویان ایثارگر می توانند دروس مزبور را با رعایت سایر شرایط در دو نیمسال تکرار کند.

 

تبصره الحاقی به ماده 48: در صورتی که مرخصی برای درمان صدمات ناشی از جنگ باشد و مدت درمان بیش از یک ماه ادامه یابد و مدارک مربوط مورد تأیید کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه باشد، آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی شود.

 

تبصره الحاقی به ماده 52 و تبصره آن: برای دانشجویان شاهد و ایثارگر، نمرات دروس گذرانده شده که در دانشگاه مقصد پذیرفته نشده است،در میانگین او محاسبه نمی شود.برای انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر ، گذراندن حداقل 14 واحد درسی کفایت می کند.

 

تبصره الحاقی به ماده 4-58: دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند در صورت موافقت شورای آموزشی دانشگاه فارغ از شرایط احراز رتبه نسبی ، از مقطع بالاتر به مقطع پایین تر تغییر رشته دهند.

 

این آیین نامه در جلسه شماره 304 مورخ 74/7/16 شورای عالی برنامه ریزی به تصویب رسید و با تصویب آن کلیه مقررات مغایر لغو می گردد و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

 

 

 

 

شما اینجا هستید: خانه دانشجو آئين نامه هاي آموزشي ضمیمه 1: آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر