biau amoozesh website

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

آئين نامه هاي آموزشي

آیین نامه آمورشی رشته های طرح آموزش معلمان

 

مقدمه

 

با استعانت الهی، از آنجا که بعضی از مقررات و مواد آیین نامه آموزشی در خصوص آموزش معلمان با دانشجویان عادی تفاوت دارد،لزوم مقررات منحصر به آن ضروری تشخیص داده شده است،گرچه قبلاً این مقررات به صورت بخشنامه های متعدد به واحد های ذی ربط ابلاغ گردیده لیکن به منظور ایجاد هماهنگی در روند آموزشی واحد های مختلف دانشگاهی اقدام به تهیه دستورالعمل گردید.

 

ماده 1:   در حال حاضر رشته های تحصیلی طرح آموزش معلمان دانشگاه آزاد اسلامی در دوره کاردانی عبارت است از آموزش ابتدایی،علوم تجربی،زبان و ادبیات فارسی،ریاضی،دینی و عربی و آموزش زبان انگلیسی و دوره کارشناسی ناپیوسته رشته های دبیری آموزش ابتدایی،علوم تجربی،زبان و ادبیات فارسی،ریاضی،الهیات و معارف اسلامی و زبان انگلیسی است.

 

تبصره 1- کلیه فارغ التحصیلان دوره های کاردانی رشته های مذکور می توانند در آزمون کارشناسی ناپیوسته همان رشته شرکت نمایند و پس از احراز قبولی ادامه تحصیل دهند.

 

تبصره 2- فارغ التحصیلان دوره کاردانی دینی و عربی می توانند در آزمون ورودی دوره کارشناسی ناپیوسته الهیات و معارف اسلامی شرکت نموده و در صورت قبولی ادامه تحصیل دهند.

 

تبصره 3- دارندگان مدرک فوق دیپلم از مراکز آموزش ضمن خدمت و مراکز تربیت معلم وزارت آموزش و پرورش به تناسب رشته تحصیلی،مجاز به شرکت در آزمون کارشناسی ناپیوسته رشته های طرح آموزش معلمان می باشند.مدرک اعطایی به دارندگان مدرک کاردانی از مراکز ضمن خدمت مدرک داخلی قابل قول وزارت آموزش پرورش است.

 

ماده 2:   تحصیل در رشته های تحصیلی طرح آموزش معلمان دانشگاه آزاد اسلامی در طول نیمسال های اول و دوم سال تحصیلی در روزهای آخر هفته (پنجشنبه و جمعه) و در ترم تابستانی در طول هفته می باشد.

 

ماده 3:   هر سال تحصیلی در این طرح مرکب از دو نیمسال و یک ترم تابستانی است.

 

تبصره 1- تشکیل ترم تابستانی در طرح آموزش معلمان به استثنای آن تعداد از واحد های دانشگاهی که اسامی آنها در دفترچه راهنمای آزمون قید گردیده است الزامی است و طول مدت آن 6 هفته است.

 

تبصره 2- ترم تابستانی در واحد های دانشگاهی ملزم به اجرای آن،از نظر مرخصی همانند نیمسال های اول و دوم سال تحصیلی محسوب می گرددو عدم شرکت دانشجو در این ترم غیبت تلقی خواهد شد.

 

ماده 4:   تعداد واحد های درسی دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته رشته های طرح آموزش معلمان بر اساس برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری تعیین شده است.

 

ماده 5:   پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی ناپیوسته موظف به گذراندن دروس جبرانی لازم بر اساس سر فصل رشته مربوطه می باشد.

 

ماده 6:   تعداد واحد های درسی انتخابی دانشجویان این طرح در یک ترم تحصیلی اعم از نیمسال اول و دوم و یا دوره تابستان، جز در مواردی که واحد دانشگاهی نتواند درس ارائه کند یا به دلیل رعایت پیشنیازها امکان اخذ واحد درسی میسر نشود، نباید از 8 واحد کمتر باشد مگر در آخرین ترم تحصیلی که دانشجو با کمتر از 8 واحد فارغ التحصیل می گردد.

 

ماده 7:   حداکثر واحد های درسی انتخابی در هر یک از نیمسال های اول و دوم 15 واحد و در ترم تابستان 12 واحد درسی می باشد.مشروط بر اینکه تعداد واحد های درسی اخذ شده توسط دانشجو در یک سال از 40 واحد تجاوز نکند.

 

تبصره 1- در واحد های دانشگاهی که ترم تابستان را دایر ندارند در هر یک از نیمسال های اول و دوم 17 واحد درسی ارائه می گردد این       واحد های دانشگاهی حق ارائه درس در دوره تابستان را نخواهند داشت اما در صورت درخواست دانشجو برای گذراندن حداکثر 6 واحد درسی در دوره تابستان،واحد دانشگاهی مختار است وی را به واحد دانشگاهی دیگری که مجاز به ارائه درس می باشد معرفی نماید.

 

تبصره 2- در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل 24 واحد درسی باقیمانده داشته باشد حتی اگر ترم قبل مشروط شده باشد با موافقت گروه آموزشی ذی ربط می تواند تمام واحدهای درسی باقیمانده را ولو اینکه در بین آنها دروس پیشنیاز وجود داشته باشد در یک نیمسال ( نه در دوره تابستان)انتخاب نماید.

 

تبصره 3- چنانچه نیمسال دوم سال تحصیلی نیمسال آخر تحصیل دانشجو باشد و فقط 24 واحد درسی باقیمانده داشته باشد ( بدون احتساب درس وصایای حضرت امام(ره) روخوانی قرآن) می تواند با نظر گروه و رعایت تبصره 2 این ماده آنها را در نیمسال و دوره تابستان بگذراند مشروط بر اینکه بیش از 10 واحد آن در دوره تابستان نباشد.

 

تبصره 4- نیمسال تحصیلی یا ترم تابستانی که دانشجو بیش از 7 واحد درسی انتخاب نماید جزو سنوات تحصیلی او محسوب می گرددد و چنانچه میانگین دروس گذرانده شده وی کمتر از 12 باشد مشروط به حساب می آید و نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.

 

تبصره 5- دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از 10 واحد درسی را در آن نیمسال ندارد.

 

تبصره 6- دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های آموزش معلمان می توانند یکبار در یکی از نیمسال های اول و دوم سال تحصیلی یا ترم تابستان با استفاده از ماده 55 آیین نامه آموزشی حداکثر تعداد واحد درسی را ( کمتر از حداقل واحد درسی مجاز) در واحد دانشگاهی دیگر بگذرانند.

 

تبصره 7- دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های آموزش معلمان حق استفاده از تبصره 5 ماده 19 آیین نامه آموزشی را نخواهند داشت.

 

ماده 8:   حداقل مهلت تحصیل در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته طرح آموزش معلمان 2 سال و حداکثر 4 سال می باشد.

 

تبصره 1- در صورت نیاز، شورای آموزشی واحد دانشگاهی می تواند یک نیمسال به حداکثر مدت مجاز تحصیلی اضافه نماید.

 

تبصره 2- مبنای محاسبه مدت مجاز تحصیل، اولین ترمی است که واحد دانشگاهی موفق به تشکیل کلاس می گردد.

 

تبصره 3- دانشجویانی که علاوه بر دروس دوره ،ملزم به گذراندن تعدادی دروس به عنوان دروس جبرانی یا پیشنیاز دانشگاهی می باشند، به ازای هر 6 واحد درسی اضافه یک نیمسال به سقف سنوات مجاز تحصیلی آنان اضافه می گردد.

 

ماده 9:   دانشجویان رشته های طرح آموزش معلمان مجازند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر از سه ترم مرخصی استفاده نمایند.

 

ماده 10:   با تصویب شورای آموزشی واحد می توان یک نیمسال به مرخصی تحصیلی دانشجو اضافه نمود.

 

ماده 11:   انتقال دانشجویان این طرح به نظام آموزشی دوره ای و پاره وقت ممنوع است.

 

ماده 12:   دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های طرح آموزش معلمان در صورتی که دو ترم متوالی و یا متناوب مشروط شوند چنانچه میانگین کل آنان کمتر از 10 باشد  در هر مرحله از تحصیل اخراج می شوند اما اگر میانگین کل آنها حداقل 10 باشد در شمول تبصره های 1_2_3_4 و 5 ماده 46 آیین نامه نظام آموزش دوره ای قرار می گیرند.

 

ماده 13:   پذیرش و معادلسازی دروس دانشجویان رشته های طرح آموزش معلمان به استثنای دروس عمومی گذرانده شده در مراکز تربیت معلم که مقررات خاصی بر آن حاکم است برابر ماده 67 آیین نامه آموزشی صورت می گیرد.

 

تبصره- هیچ یک از دروس گذرانده شده در دوره های مراکز آموزش ضمن خدمت وزارت آموزش و پرورش و  همچنین دروس تخصصی مراکز تربیت معلم قابل معادلسازی نیست.

 

 

شما اینجا هستید: خانه دانشجو آئين نامه هاي آموزشي آیین نامه آمورشی رشته های طرح آموزش معلمان