biau amoozesh website

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

آئين نامه هاي آموزشي

فصل چهاردهم: فراغت از تحصیل

 

  ماده 68:   دانشجویی که یکی از دوره های کاردانی،کارشناسی ناپیوسته،کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته را با توجه به مجموعه شرایط زیر گذرانده باشد،فارغ التحصیل شناخته شده و می تواند مدرک خود را دریافت نماید.

1-68:   از طریق شرکت و قبولی در آزمون سراسری دانشگاه آزاد اسلامی و یا بر اساس آیین نامه انتقال به دوره راه یافته باشد.

2-68:   میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل حداقل 12 باشد.

3-68:   کلیه واحد های درسی رشته مربوطه را برابر سرفصل مصوب و طبق برنامه معمول دانشگاه آزاد اسلامی با موفقیت گذرانده و تا پایان تحصیلات مشمول ماده 46 آیین نامه آموزشی نباشد.

4-68:   به دانشجویانی که پس از اتمام دروس دوره میانگین کل آنها بین12-10 بوده و یا درشمول ماده 46 آیین نامه آموزشی قرار گرفته باشند اما با اعمال ماده 47و تبصره آن و سایر موارد،شرایط مفاد بند های 2-68 و 3-68 را احراز می کنند نیز مدرک مرسوم دانشگاهی اعطا می گردد.

5-68:   به دانشجویانی که پس از اتمام دروس میانگین کل آنها بین 12-10 بوده و یا مشمول ماده 46 این آیین نامه می باشند و با اعمال مفاد بند     4-68 شرایط لازم را برای دریافت مدرک مرسوم کسب نمی کنند و یا به دلایلی (مشکل نظام وظیفه و...) قادر به اجرای مفاد بند 4-68 نمی باشند مدرک مصوب اعطاء می گردد.

ماده 69:   تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو حداکثر تا 15 روز پس از آخرین امتحان وی در آخرین نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی خواهد بود.

تبصره- در مواردی که انجام کار آموزی و یا دفاع از پروژه پایانی موخر بر تاریخ آخرین امتحان باشد تاریخ اخیر ملاک فراغت از تحصیل دانشجو خواهد بود.

ماده 70:   واحد های دانشگاهی موظف اند حداکثر طی 6 هفته از تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو نسبت به صدور گواهینامه موقت اقدام کرده، کلیه سوابق تحصیلی و کارنامه های نیمسال های تحصیلی آنان را طبق فرم های مربوطه به سازمان مرکزی ارسال دارند و در صورت مشمول بودن دانشجوی ذکور،وی را به حوزه نظام وظیفه معرفی نمایند در غیر این صورت واحد دانشگاهی مسوول خواهد بود.

ماده 71:   تأیید مدرک تحصیلی، بر اساس سوابق و مدارک مربوط از طریق سازمان مرکزی دانشگاه به ترتیب زیر صورت خواهد گرفت:

1-71:   تأیید گواهینامه موقت فراغت از تحصیل پس از بررسی سوابق تحصیلی دانشجویان، بر اساس برنامه و مقررات آموزشی مصوب دانشگاه انجام می گیرد.

2-71:    تأیید دانشنامه فارغ التحصیلان پس از طی مراحل مربوط حداکثر ظرف 3ماه از تاریخ تأیید گواهینامه موقت صورت می گیرد.

ماده 72:   ارزشیابی سوابق تحصیلی دانشجویانی که ادامه تحصیل آنها بر اساس مقررات این آیین نامه امکان پذیر نباشد، و یا به دلایل آموزشی امکان فراغت از تحصیل در مقطع مربوط را نداشته باشند و یا به طور کلی مایل به ادامه تحصیل نباشند، بر حسب مورد به ترتیب زیر انجام خواهد شد.

1-72:   به آندسته از متقاضیان ورودی سال 76 و بعد که حداقل 70 واحد درسی دوره را با میانگین کل 10 و بالاتر در یکی از مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته و یا کارشناسی پیوسته گذرانده باشند برابر ماده 68 آیین نامه مدرک کاردانی در رشته،اعطاء خواهد شد.

تبصره 1- صدور مدرک کاردانی حسب تقاضای دانشجو و صرف نظر از وجود دوره کاردانی مصوب در آن رشته، یا مجری بودن واحد دانشگاهی صادر کننده صورت می گیرد.

تبصره 2- چنانچه دانشجو  در شرایط اخراجی قرار گرفته باشد بدون پرداخت هزینه ای به نام انصراف و در غیر این صورت در شمول مواد 50 و 51  قرار گرفته ملزم به پرداخت هزینه انصراف خواهد بود.

2-72:   آن گروه از متقاضیانی که حداقل 140 واحد درسی دوره را در مقطع کارشناسی ارشد پیوسته گذرانده و میانگین کل حداقل 12 را کسب کرده باشند می توانند با رعایت تبصره 2 بند 1-72 مدرک کارشناسی در رشته مربوط دریافت دارند در غیر این صورت برابر رأی کمیسیون موارد خاص آموزشی و دانشجویی سازمان مرکزی عمل گردد.

 

شما اینجا هستید: خانه دانشجو آئين نامه هاي آموزشي فصل چهاردهم: فراغت از تحصیل