biau amoozesh website

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

آئين نامه هاي آموزشي

فصل سیزدهم: معادلسازی واحد های درسی گذرانده شده قبلی پذیرفته شدگان آزمون ورودی

 

  ماده 67:   معادلسازی واحد های درسی گذرانده شده پذیرفته شدگانی که قبلاً دروسی را در یکی از واحد های دانشگاهی و یا سایر موسسات آموزش عالی معتبر داخل یا خارج از کشور گذرانده اند،مشروط به شرایط زیر است:

1-67:   دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به تحصیل در رشته جدید باشد.

2-67:   دانشجو از طریق آزمون سراسری وارد دانشگاه یا موسسه آموزش عالی قبلی شده باشد.

3-67:   دروس گذرانده شده قبلی از نظر تعداد واحد درسی کمتر از تعداد واحد درسی دوره جدید نباشد.

4-67:   محتوای آموزشی دروس گذرانده شده حداقل 80% با محتوای دروس مشابه در رشته جدید مطابقت داشته و نمره هر یک از دروس کمتر از 12 نباشد.

تبصره 1- معادلسازی دروس توسط 3 نفر از اعضاء گروه آموزشی ذی ربط در واحد های دانشگاهی پذیرنده دانشجو با رعایت موارد فوق انجام می شود.

تبصره 2-نمرات دروس پذیرفته شده عیناً در کارنامه دانشجو ثبت می شود و در تعیین میانگین نیمسال محاسبه نمی گردد ولی در میانگین کل نمرات در پایان دوره محاسبه خواهد شد.

تبصره 3- به ازای هر 20 واحد درسی معادلسازی و پذیرفته شده،یک نیمسال و کسری از واحد های باقیمانده که از 12 واحد کمتر نباشد نیز یک نیمسال از مدت مجاز تحصیل کسر می گردد.

تبصره 4- پذیرفته شدگان آزمون سراسری در دوره های کاردانی و کارشناسی چنانچه قبلاًدروسی را در یکی از دوره های کاردانی و کارشناسی گذرانده باشند برابر مفاد ماده 67 آیین نامه آموزشی و بند های مربوطه قابل معادلسازی است.

تبصره 5-دروس فارغ الاتحصیلان مقاطع کاردانی و کارشناسی که در آزمون ورودی مقاطع کاردانی یا کارشناسی رشته یا گرایش دیگری پذیرفته می شوند برابر مفاد ماده 67 آیین نامه آموزشی و بند های آن قابل معادلسازی است.

تبصره 6- هزینه معادلسازی هر واحد درسی برابر یک سوم شهریه متغیر درس مربوط مطابق با آخرین دستورالعمل شهریه می باشد.

تبصره 7- معادلسازی و پذیرش دروس گذرانده شده دانشجویان انتقالی و میهمان بر اساس ماده 52 و تبصره های آن انجام انجام پذیر است.

تبصره 8- معادلسازی دروس عمومی و تربیتی دانشجویان و فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم با دروس دانشگاهی بر اساس مصوبه جلسه 288 شورای عالی برنامه ریزی مورخ73/9/13 که ضمیمه این آیین نامه می باشد انجام می گیرد.

تبصره 9- معادلسازی باید در نیمسال اول شروع به تحصیل دانشجو انجام شود لیکن چنانچه بدلایلی به تأخیر افتد انجام آن باید با مقررات زمان شروع به تحصیل دانشجو صورت گیرد.

 

شما اینجا هستید: خانه دانشجو آئين نامه هاي آموزشي فصل سیزدهم: معادلسازی واحد های درسی گذرانده شده قبلی پذیرفته شدگان آزمون ورودی