biau amoozesh website

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

آئين نامه هاي آموزشي

فصل دوازدهم: تغییر رشته

 

ماده 58:   دانشجو در طول دوران تحصیل در صورت داشتن کلیه شرایط زیر با موافقت واحد دانشگاهی مربوط و تصویب سازمان مرکزی می تواند به رشته دیگری در همان گروه آموزشی پذیرفته شده تغییر رشته دهد.

1-58:   ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.

2-58:   متقاضی حداقل 12 واحد در دوره کاردانی و 24 واحد در دوره کارشناسی را گذرانده باشد.

3-58:   میانگین کل واحد های گذرانده متقاضی کمتر از 12 نباشد.

4-58:   نمره آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون آخرین فرد پذیرفته شده در رشته مورد تقاضا در همان سال ورود فرد به دانشگاه،کمتر نباشد.

5-58:   با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل،متقاضی امکان گذراندن واحد های درسی رشته جدید را داشته باشد.

تبصره 1- تغییر رشته دانشجویانی که به دستگاه های اجرایی خاص تعهد دارند، با رعایت کلیه شرایط این ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط امکان پذیر است.

تبصره 2- تغییر رشته دانشجویان دوره کارشناسی ناپیوسته مجاز نیست.

تبصره 3-تغییر رشته به رشته هایی که در ضوابط گزینش آنها محدودیت ورودی پیش بینی شده، موکول به احراز شرایط مربوط است.

ماده 59:   دانشجو در هر یک از مقاطع تحصیلی تنها یکبار می تواند تغییر رشته دهد.

ماده 60:   در صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته، دانشجو موظف است، در اولین نیمسال، در رشته جدید نام نویسی کند.

تبصره- عدم نام نویسی دانشجو در رشته جدید به منزله انصراف از تغییر رشته تلقی می گردد و دانشجو در طول دوران تحصیل حق تغییر رشته مجدد را نخواهد داشت.

ماده 61:   چنانچه تغییر رشته دانشجو، انتقال وی را از یک واحد دانشگاهی به واحد دانشگاهی دیگر ایجاب کند متقاضی علاوه بر دارا بودن شرایط تغییر رشته، باید واجد شرایط انتقال نیز باشد.

ماده 62:   واحد های درسی گذرانده شده دانشجو، توسط گروه آموزشی رشته مورد تقاضا، بررسی و برابر ضوابط ( ماده 67 آیین نامه)معادلسازی می گردد.

تبصره 1- چنانچه تعداد واحدهای درسی یا دروس پذیرفته شده از دانشجو بیش از تعداد واحدهای همان درس یا دروس در رشته جدید باشد، تعداد واحدهای آن درس یا دروس در رشته جدید محاسبه خواهد شد.

تبصره 2- دروس پذیرفته شده،در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه میانگین کل نمرات در پایان تحصیل منظور می گردد.

تبصره 3- درصورتی که تعداد واحد های پذیرفته نشده دانشجو در حدی باشد که امکان گذراندن واحدهای مورد نیاز رشته جدید را درطول مدت مجاز تحصیل از دانشجو سلب کند،تغییر رشته عملی نخواهد شد.

ماده 63:   چنانچه دانشجو در دوران تحصیل دچار بیماری یا سانحه ای گردد که توانایی ادامه تحصیل در آن رشته و یا بهره گیری از کارایی حاصل از آن را طبق نظر کمیسیون پزشکی دانشگاه، از دست بدهد، می تواند بر اساس مفاد این فصل به رشته دیگری که متناسب با نزدیکترین رشته از لحاظ نمره آزمون در همان گروه آزمایشی باشد تغییر رشته دهد.در این حال دانشجو از رعایت مقررات ماده 58 ( باستثناء بند 1) و ماده 61 این آیین نامه معاف می باشد.

ماده 64:در مواردی که نقض عضو یا بیماری دانشجو به گونه ای باشد که وی در هیچ یک از رشته های گروه آزمایشی مربوط نتواند ادامه تحصیل دهد،شورای آموزشی واح دانشگاهی مربوطه،پس از بررسی کامل تقاضای دانشجو،پیشنهاد خود را در مورد تغییر رشته دانشجو به گروه آزمایشی دیگر به همراه مدارک مورد استناد جهت طرح در شورای آموزشی دانشگاه،به سازمان مرکزی ارسال می کند، تصمیم شورای آموزشی دانشگاه لازم الاجرا خواهد بود.  

ماده 65:   متقاضی تغییر رشته باید درخواست خود را بانضمام مدارک لازم حداقل 6 هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی به آموزش واحد دانشگاهی مربوط تسلیم نماید.

ماده 66:   آموزش واحد دانشگاهی حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت تقاضا،درخواست متقاضی را مورد بررسی قرار داده و پرونده تکمیل شده دانشجو را به همراه ریز نمرات،بر حسب مورد به گروه آموزشی مورد تقاضا یا شورای آموزشی واحد دانشگاهی ارسال می کند.گروه یا شورای آموزشی واحد دانشگاهی موظف است حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ دریافت مدارک،نتیجه را به آموزش واحد دانشگاهی اعلام کند.در صورت موافقت با تغییر رشته، واحد دانشگاهی مراتب را به همراه کلیه مدارک جهت تصویب نهایی به سازمان مرکزی ارسال می کند.سازمان مرکزی موظف است حداکثر یک هفته قبل از شروع نام نویسی،نتیجه را به واحد دانشگاهی اعلام دارد.

 

"یادآوری:فصل دوازدهم در حال حاضر در دانشگاه اجرا نمی شود"

 

شما اینجا هستید: خانه دانشجو آئين نامه هاي آموزشي فصل دوازدهم: تغییر رشته