biau amoozesh website

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

آئين نامه هاي آموزشي

فصل یازدهم: مقررات آموزشی دانشجویان انتقالی و میهمان

 

   ماده 52:   دانشجویانی که از یک واحد دانشگاهی به واحد دیگر در همان رشته و مقطع تحصیلی خود ( بدون تغییر رشته و تغییر گرایش و بدون شرکت در آزمون مجدد ورودی) با مجوز سازمان مرکزی منتقل می گردند تمام نمرات درسی آنان اعم از قبولی یا ردی و سوابق آموزشی از لحاظ مشروطی و موارد دیگر عیناً در سوابق آنها در واحد مقصد ضبط و در کارنامه وی ثبت می گردد.در این حال کلیه واحد های درسی گذرانده شده قبلی با نمره 10 و بالاتر، در واحد مقصد پذیرفته می شود.این قبیل دانشجویان مشمول پرداخت هزینه انتقال برابر آخرین تعرفه دانشگاه خواهند بود.

تبصره 1- واحدهای درسی گذرانده شده دانشجویان انتقالی موضوع ماده 52 که توأم با تغییر رشته یا تغییر گرایش باشد با رعایت مفاد ماده 67 این آیین نامه بدون در نظر گرفتن تبصره 3 آن توسط گروه آموزشی ذی ربط و متشکل از حداقل سه عضو هیأت علمی آن رشته در واحد دانشگاهی مقصد معادلسازی و دروس پذیرفته شده در کارنامه جدید دانشجو در واحد مقصد ثبت می گردد.سایر سوابق تحصیلی دانشجو بلااثر می ماند.مبنای محاسبه ورودی این قبیل دانشجویان همان زمان پذیرش در آزمون می باشد.این قبیل دانشجویان موظف به پرداخت هزینه انتقال و هزینه معادلسازی برابر آخرین تعرفه دانشگاه خواهند بود.

تبصره 2-دانشجویانی که از طریق شرکت در آزمون مجدد پذیرفته می شوند به شرط اینکه مشکل نظام وظیفه نداشته باشند  دروس آنان برابر ماده 67 آیین نامه آموزشی و بندها و تبصره های آن معادلسازی می گردد و موظف به پرداخت هزینه انصراف به واحد مبدأ برابر آخرین تعرفه دانشگاه و هزینه معادلسازی به واحد مقصد می باشند.

تبصره 3- دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه های دولتی یا موسسات غیر دولتی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و وزارت بهداشت و درمان و آموزش که به دانشگاه آزاد اسلامی منتقل می شوند دروس گذرانده آنها معادلسازی و با نمره 12 و بالاتر پذیرفته می گردد.

ماده 53:   مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط واحد دانشگاهی مقصد صادر می شود.

ماده 54:   واحدهای درسی که دانشجوی میهمان بایستی در واحد مقصد بگذراند با نظر گروه آموزشی مربوط در واحد دانشگاهی مبدأ تعیین می گردد.

تبصره-  دانشجوی میهمان علاوه بر پرداخت شهریه ثابت و متغیر هر نیمسال به واحد دانشگاهی مقصد بایستی شهریه ثابت آن نیمسال را به واحد مبدأ و هزینه انتقال موقت را برابر آخرین دستورالعمل مربوط واحد مبدأ به سازمان مرکزی دانشگاه بپردازد.

ماده 55:   در مواردی که واحد دانشگاهی مبدأ نتواند بعضی از دروس الزامی دوره را در یک نیمسال معین عرضه نماید، دانشجو می تواند با صلاحدید واحد دانشگاهی مبدأ و موافقت واحد دانشگاهی مقصد فقط برای یک بار در طول دوره تحصیل ، کمتر از حداقل واحد های درسی مجاز تعیین شده( 11واحد برای تمام وقت و  9واحد برای پاره وقت و 7 واحد برای آموزش معلمان) در یک نیمسال را در واحد یا واحد های دیگر دانشگاهی بگذراند.در این حال دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت به علاوه شهریه متغیر دروس انتخابی در واحد مبدأ را به واحد مبدأ و شهریه متغیر دروسی را که در واحد مقصد انتخاب می نماید به واحد مقصد می باشد.

تبصره 1- استفده مجدد از ماده 55 در نیمسال آخر تحصیلی مشروط بر آنکه دانشجو بتواند در آن نیمسال فارغ التحصیل گردد و درسی به عنوان معرفی به استاد باقی نداشته باشد با صلاحدید واحد های مبدأ و مقصد امکان پذیر است.

تبصره 2- واحد های درسی دانشجوی مشمول این ماده توسط گروه آموزشی واحد مبدأ تعیین می گردد اما چنانچه امتحان دروس انتخابی در واحدهای مبدأ و مقصد همزمان باشد به طوری که دانشجو نتواند در امتحانات آنها در هر دو واحد دانشگاهی مربوط شرکت نماید باید یکی از آنها را حذف کند.

ماده 56:   واحد های انتخابی دانشجوی میهمان و دانشجویانی که از ماده 55 استفاده نموده اند پس از استعلام واحد مبدأ از واحد مقصد و اطمینان از صحت آن عیناً در کارنامه دانشجو در واحد دانشگاهی مبدأ ثبت می شود و نمرات آنها در محاسبه میانگین نیمسال و میانگین کل نمرات وی منظور می گردد.

ماده 57:   در هر صورت مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی میهمان توسط واحد دانشگاهی مبدأ صادر خواهد شد.

شما اینجا هستید: خانه دانشجو آئين نامه هاي آموزشي فصل یازدهم: مقررات آموزشی دانشجویان انتقالی و میهمان