biau amoozesh website

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

آئين نامه هاي آموزشي

فصل هفتم: حذف و اضافه درس

 

ماده 36 :   دانشجو می تواند پس از آغاز  هر نیمسال تحصیلی در مهلتی که در تقویم دانشگاهی تعیین شده است تعدادی از دروس انتخابی خود را در صورت موافقت گروه آموزشی مربوط حذف کند و یا درس یا دروس دیگری علاوه بر آنچه قبلاً انتخاب کرده است انتخاب نماید مشروط بر آنکه تعداد واحد های درسی باقی مانده وی از حداقل مجاز کمتر نشود(12 واحد برای دوره ای،10 واحد برای پاره وقت،و 8 واحد برای آموزش معلمان).

تبصره- دوره تابستانی از شمول مفاد این ماده مسثنی است.

 

حذف اضطراری

ماده 37:   دانشجو می تواند تا پنج هفته قبل از پایان نیمسال تحصیلی فقط یکی از درس های نظری یا عملی یا عملی-نظری خود را حذف کند مشروط به اینکه واحدهای درسی باقی مانده وی از حداقل مجاز (دوره ای 12 واحد،پاره وقت 10 واحد،آموزش معلمان 8 واحد)کمتر نشود.

 

 

حذف کلیه واحد های انتخابی در یک نیمسال

ماده 38:   حذف کلیه واحد های انتخابی در یک نیمسال تنها در صورتی مجاز است که دانشجو به تشخیص شورای آموزشی واحد دانشگاهی ذی ربط قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد در این حال نیمسال مزبور به عنوان مرخصی تحصیلی محسوب می گردد.

تبصره 1-چنانچه به دلایلی شورای آموزشی واحد به موقع تشکیل نشود و این کارموجب لطمه به دانشجو گردد نظر معاونت آموزشی واحد،ملاک عمل خواهد بود.

تبصره 2-چنانچه استفاده از مواد 31-32و35 موجب حذف کلیه درس های یک نیمسال گردد آن نیمسال جزو مرخصی با احتساب در سنوات محسوب می گردد.

تبصره 3- استفاده از مفاد ماده 38 و تبصره 2 آن موجب باز پرداخت شهریه های ثابت و متغیر نخواهد شد.

شما اینجا هستید: خانه دانشجو آئين نامه هاي آموزشي فصل هفتم: حذف و اضافه درس