biau amoozesh website

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

آئين نامه هاي آموزشي

فصل سوم: نظام آموزشی

 

ماده 7:   آموزش در دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس نظام واحدی است.

 

ماده 8:   در نظام واحدی ارزش هر درس با تعداد واحد های آن درس سنجیده می شود و قبولی یا ردی دانشجو در یک درس به همان درس محدود می گردد.

 

 

 

تعریف واحد درسی

 

ماده 9:   یک واحد درسی نظری ،مقداری درسی است که مفاد آن طی 16 جلسه یک ساعتی آموزش داده می شود این زمان برای هر واحد درس عملی آزمایشگاهی 32 ساعت ،کارگاهی 48 ساعت و عملیات  صحرایی 64 ساعت می باشد.

 

تبصره- اجرای دوره های کارآموزی و کارورزی بر اساس مدت تعیین شده در سر فصل مصوی و آیین نامه های مرب.ط خواهد بود.

 

 

 

سال تحصیلی

 

ماده 10:   هر سال تحصیلی مرکب ار دو نیمسال تحصیلی و بر حسب لزوم یک دوره تابستانی است هر نیمسال تحصیلی شامل 16 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است.

 

تبصره- مدت امتحانات پایان هر یک از دو نیمسال تحصیلی و دوره تابستانی و همچنین امتحان میان ترم جزو مدت آموزش محسوب نمی شود.

 

ماده 11:   یک واحد درس نظری طی نیمسال تحصیلی در 16 جلسه یک ساعتی و در طول دوره تابستانی در 6 هفته(16 جلسه) تدریس می شود، به همین نحو مجموع ساعات یک واحد درس عملی آزمایشگاهی ، کارگاهی و عملیات صحرایی بر حسب انجام آنها در طول نیمسال یا دوره تابستانی به ترتیب در 16 هفته و 6 هفته تقسیم می شود.

 

تبصره- در موارد استثنایی و ضروری به پیشنهاد ذی ربط و تصویب سازمان مرکزی دانشگاه، می توان یک واحد درسی را در مدتی کوتاه تر از 16 هفته تدریس نمود.مشروط بر اینکه مجموع ساعات هر واحد درسی از حد مقرر خود کمتر نشود.

شما اینجا هستید: خانه دانشجو آئين نامه هاي آموزشي فصل سوم: نظام آموزشی