biau amoozesh website

Deutschland online bookmaker http://artbetting.de/bet365/ 100% Bonus.

Download Template Joomla 3.0 free theme.

آئين نامه هاي آموزشي

فصل دوم:ثبت نام

 

ماده 2:   پذیرفته شدگان در آزمون ورودی موظفند در مهلت های تعيین شده طبق اطلاعیه های مربوط برای ثبت نام و انتخاب واحد های درسی به واحد های دانشگاهی ذی ربط مراجعه نمایند.در غیر این صورت در شمول متأخرین ثبت نام قرار می گیرند.

ماده 3:   در صورتی که ظرفیت پذیرش دانشجو در واحد تکمیل شده باشد و واحد امکانات آموزشی لازم را برای پذیرش دانشجویان متأخر داشته باشد می تواند با تأیید شورای آموزشی واحد اقدام به ثبت نام نموده و مراتب را جهت اطلاع به مرکز آزمون اعلام نماید.

تبصره 1- در مواردی ک تعداد پذیرفته شدگان بیش از ظرفیت مصوب واحد باشد و امکانات آموزشی واحد اجازه ثبت نام آنان را در نیمسال اول ندهد واحد دانشگاهی مجاز است بر اساس نمره کل آزمون،تعدادی از پذیرفته شدگان را برای نیمسال دوم ثبت نام نماید.

تبصره 2- حداکثر تأخیر متقاضی برای ثبت نام در مقطع کاردانی(پیوسته و نا پیوسته و آموزش معلمان) و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته و آموزش معلمان)یکسال از زمان پذیرش در آزمون ورودی می باشد مشروط بر اینکه:

الف- متقاضی ذکور از نظر نظام وظیفه منع تحصیلی نداشته باشد.

ب- هنگام ثبت نام مدرک پایه نداشته باشد.

ج- واحد دانشگاهی ظرفیت مصوب داشته باشد . در غیر این صورت شورای آموزشی واحد دانشگاهی اتخاذ تصمیم می نماید.

د- مدت تأخیر تا یکسال جزو سنوات مجاز تحصیل دانشجو محسوب می گردد و واحد دانشگاهی موظف است پس از ثبت نام با اخذ شهریه ثابت بر مبنای سال ورود برای این مدت مرخصی تحصیلی صادر نماید.

ه- هزینه تأخیر را برابر دستور العمل به حساب 1486 بانک ملی تهران شعبه زبرجد(قابل پرداخت در کلیه شعب کشور)واریز و رسید آنرا به واحد دانشگاهی تسلیم نمایند تا به صورت یکجا به امور مالی سازمان مرکزی ارسال نمایند.

تبصره 3:در مورد پذیرفته شدگان فاقد مدرک پایه ، یکسال تأخیر جزو سنوات مجاز تحصیلی محسوب نمی گردد و واحد دانشگاهی باید مرخصی تحصیلی بدون احتساب صادر و شهریه ثابت این مدت را بر مبنای سال ورود از دانشجو اخذ نماید.

تبصره 4:واحد های دانشگاهی موظفند لیست اسامی متأخرین ثبت نام را حداکثر تا یکماه پس از ثبت نام به مرکز آزمون و نسخه ای از آن را همراه با رسید بانکی مربوط،به امور مالی سازمان مرکزی ارسال دارند.

   تبصره 5:دانشجوی متأخر از سال شروع به تحصیل تابع مقررات مالی و آموزش همان سال خواهد بود.

تبصره 6:شروع به تحصیل پذیرفته شدگان دوره کارشناسی نا پیوسته که با استفاده از ماده 20 آیین نامه از مقطع کاردانی فارغ التحصیل می شوند در صورتی امکان پذیر است که امتحان درس یا دروس مزبور قبل از سپری شدن سه شانزدهم از شروع کلاس های مقطع جدید انجام شده و نمره قبولی کسب کرده باشد.

  

انتخاب واحد درسی دانشجویان شاغل به تحصیل

ماده 4:   دانشجویان موظفند در مهلت های تعیین شده در تقویم دانشگاهی برای انتخاب واحد درسی به واحد های دانشگاهی مربوط مراجعه نمایند: لیکن در صورتی که این امر به تأخیر افتد و تأخیر از سه شانزدهم ساعات هر درس بیشتر نشود، انتخاب واحد درسی دانشجو با تأیید شورای آموزشی واحد دانشگاهی امکان پذیر است.در این حال مدت تأخیر جزو حد نصاب غیبت دانشجو محسوب می شود.

تبصره-دانشجویانی که پس از انقضای مهلت تعیین شده در ماده 4 مراجعه کنند حق انتخاب واحد درسی را در نیمسال نخواهند داشت،لیکن در صورت موافقت شورای آموزشی واحد دانشگاهی آن نیمسال با رعایت ماده 48 این آیین نامه به عنوان مرخصی تحصیلی جزو سنوات مجاز آنان محسوب می گردد.در این حال دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت تعیین شده می باشد.

ماده 5:   تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی به صورت حضوری و تمام .قت است.مگر برای دوره هایی که رسماً مستثنی شده باشد.

 

 منع تحصیلی همزمان

ماده 6:   دانشجو همزمان حق نام نویسی و ادامه تحصیل در بیش از یک رشته و در هر رشته بیش از یک گرایش در یک یا چند دانشگاه یا موسسه آموزش عالی در نظام آموزشی تمام وقت یا پاره وقت را نخواهد داشت،در صورت تخلف،از ادامه تحصیل در یکی از رشته های انتخابی به تشخیص کمیسیون موارد خاص آموزشی و دانشجویی سازمان مرکزی محروم و سوابق تحصیلی وی در آن رشته باطل اعلام می شود و دانشجو موظف به پرداخت هزینه انصراف مطابق تعرفه تعیین شده به دانشگاه می باشد.

تبصره- دانشجویان ممتاز موضوع بخشنامه شماره 36/86230 مورخ 79/7/19 سازمان مرکزی از این قائده مستثنی هستند.

شما اینجا هستید: خانه دانشجو آئين نامه هاي آموزشي فصل دوم:ثبت نام