استفاده دانشجويان از امكانات آزمايشگاهي دانشكده پرستاري و مامايي