تحصيلات تكميلي

مهلت دفاع از پايان­ نامه و رساله دانشجويان تحصیلات تکمیلی


مهلت دفاع از پايان­ نامه و رساله دانشجويان تحصیلات تکمیلی در نیم‌سال اول سال تحصيلي

 آخرین مهلت دفاع از پايان­ نامه و رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نیم‌سال اول سال تحصيلي، 10 بهمن ماه  هرسال مي­ باشد. دانشجو موظف است فرم درخواست دفاع از پايان­ نامه را نهايتأ تا تاريخ 30 دي ماه هرسال به دانشگاه تحويل نمايد.

مهلت دفاع از پايان­ نامه و رساله دانشجويان تحصیلات تکمیلی در نیم‌سال دوم سال تحصيلي

 آخرین مهلت دفاع از پايان­ نامه و رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نیم‌سال دوم سال تحصيلي،30 شهريور ماه  هرسال مي­ باشد. دانشجو موظف است فرم درخواست دفاع از پايان­ نامه را نهايتأ تا تاريخ 15 شهريور ماه هرسال به دانشگاه تحويل نمايد.


تاريخ‌هاي فوق قابل تغییر نخواهند بود و چنان‌چه دانشجويی نتواند تا تاریخ­های اعلام شده مراحل دفاع از پایان‌نامه خود را به اتمام برساند، ملزم به رعایت مقررات مربوط به تمدید پایان­نامه و رساله پرداخت شهریه خواهد بود.