تحصيلات تكميلي

لينك نشريات به منظور پذیرش مقاله هاي دانشجویان و اعطاي امتیاز به آنها

به منظور تسهیل در پذیرش مقاله هاي دانشجویان و اعطاي امتیاز به آنها، دانشجویان علاوه بر ارائه مقاله در مجله هاي معتبر علمی می توانند در مقطع دکتري تخصصی در رشته هاي علوم  انسانی برابر ماده 4 بخشنامه امتیاز ویژه براي 94 ) با چاپ مقاله در مجله هاي مورد تایید مجله هاي علمی دانشگاه آزاد اسلامی (به شماره 70362/ 70   مورخه 94/9/18 (به شرح جدول هاي 1،2،3 و 4) تسویه حساب کنند همچنین دانشجویان کارشناسی ارشد براي پذیرش و یا چاپ مقاله 1 نمره و یک نمره براي مجله هاي جدول شماره 4 در احتساب / در مجله هاي داراي رتبه علمی از وزارتین حداکثر 5 نمره پایان نامه استفاده کنند.
به منظور دستیابی به نشریات به آدرس اينترنتي http://eval.journals.iau.ir مراجعه شود

يا فايل را دريافت كنيد