آئين نامه هاي آموزشي

فصل سیزدهم: معادلسازی واحد های درسی گذرانده شده قبلی پذیرفته شدگان آزمون ورودی

 

  ماده 67:   معادلسازی واحد های درسی گذرانده شده پذیرفته شدگانی که قبلاً دروسی را در یکی از واحد های دانشگاهی و یا سایر موسسات آموزش عالی معتبر داخل یا خارج از کشور گذرانده اند،مشروط به شرایط زیر است:

1-67:   دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به تحصیل در رشته جدید باشد.

2-67:   دانشجو از طریق آزمون سراسری وارد دانشگاه یا موسسه آموزش عالی قبلی شده باشد.

3-67:   دروس گذرانده شده قبلی از نظر تعداد واحد درسی کمتر از تعداد واحد درسی دوره جدید نباشد.

4-67:   محتوای آموزشی دروس گذرانده شده حداقل 80% با محتوای دروس مشابه در رشته جدید مطابقت داشته و نمره هر یک از دروس کمتر از 12 نباشد.

تبصره 1- معادلسازی دروس توسط 3 نفر از اعضاء گروه آموزشی ذی ربط در واحد های دانشگاهی پذیرنده دانشجو با رعایت موارد فوق انجام می شود.

تبصره 2-نمرات دروس پذیرفته شده عیناً در کارنامه دانشجو ثبت می شود و در تعیین میانگین نیمسال محاسبه نمی گردد ولی در میانگین کل نمرات در پایان دوره محاسبه خواهد شد.

تبصره 3- به ازای هر 20 واحد درسی معادلسازی و پذیرفته شده،یک نیمسال و کسری از واحد های باقیمانده که از 12 واحد کمتر نباشد نیز یک نیمسال از مدت مجاز تحصیل کسر می گردد.

تبصره 4- پذیرفته شدگان آزمون سراسری در دوره های کاردانی و کارشناسی چنانچه قبلاًدروسی را در یکی از دوره های کاردانی و کارشناسی گذرانده باشند برابر مفاد ماده 67 آیین نامه آموزشی و بند های مربوطه قابل معادلسازی است.

تبصره 5-دروس فارغ الاتحصیلان مقاطع کاردانی و کارشناسی که در آزمون ورودی مقاطع کاردانی یا کارشناسی رشته یا گرایش دیگری پذیرفته می شوند برابر مفاد ماده 67 آیین نامه آموزشی و بند های آن قابل معادلسازی است.

تبصره 6- هزینه معادلسازی هر واحد درسی برابر یک سوم شهریه متغیر درس مربوط مطابق با آخرین دستورالعمل شهریه می باشد.

تبصره 7- معادلسازی و پذیرش دروس گذرانده شده دانشجویان انتقالی و میهمان بر اساس ماده 52 و تبصره های آن انجام انجام پذیر است.

تبصره 8- معادلسازی دروس عمومی و تربیتی دانشجویان و فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم با دروس دانشگاهی بر اساس مصوبه جلسه 288 شورای عالی برنامه ریزی مورخ73/9/13 که ضمیمه این آیین نامه می باشد انجام می گیرد.

تبصره 9- معادلسازی باید در نیمسال اول شروع به تحصیل دانشجو انجام شود لیکن چنانچه بدلایلی به تأخیر افتد انجام آن باید با مقررات زمان شروع به تحصیل دانشجو صورت گیرد.