آئين نامه هاي آموزشي

فصل هشتم: ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

 

ماده 39:   ارزیابی تحصیلی دانشجو در هر درس توسط استاد آن درس بر اساس میزان حضور و فعالیت دانشجو در کلاس،انجام تکالیف درسی، نتیجه امتحان بین نیمسال و همچنین پایان نیمسال صورت می گیرد.

تبصره1- انجام امتحان میان ترم با هماهنگی و موافقت معاون آموزشی واحد خارج از ساعات تعیین شده در ماده 9 آیین نامه امکان پذیر است در این صورت نمره امتحان میان ترم 25% و سایر فعالیت های کلاسی 5% نمره درس خواهد بود.نمره امتحانی نیمسالی الزلماً باید ظرف مدت 10 روز پس از امتحان به آموزش واحد تسلیم گردد.

تبصره 2-برگزاری امتحانات پایان نیمسال برای هر درس الزامی است.

ماده 40:   معیار ارزیابی نمره است و نتیجه ارزیابی دانشجو در فاصله صفر تا بیست قرار می گیرد.

 

  حداقل نمره قبولی 

ماده 41:   حداقل نمره قبولی در هر درس از دروس 10(استثناً درس آشنایی با قرآن کریم 12) می باشد.دانشجویی که در هر یک از دروس الزامی حداقل نمره قبولی را کسب نکند ملزم به تکرار آن درس است.

تبصره 1- اگر دانشجویی در یک درس انتخابی یا اختیاری مردود شد،به جای آن درس می تواند از جدول دروس انتخابی یا اختیاری در برنامه مصوب ،درس دیگری را انتخاب نماید.

تبصره 2- برای هر درس در طول دوران تحصیل حداکثر یک نمره مردودی ثبت و در محاسبه میانگین نمرات تأثیر داده می شود وچنانچه دانشجو چند بار در یک درس مردود گردد نمره مردودی دفعه دوم و به بعد پس از ثبت بلااثر بوده و حذف می گردد و در تعیین میانگین نیمسالی و کل محاسبه نمی شود.

تبصره 3- برای درس یا دروسی که شامل دو قسمت نظری و عملی است و دارای یک کد در سر فصل می باشد میانگین نمره هر دو قسمت آنها ملاک ارزیابی است،چنانچه دانشجو  به هر دلیل در یک قسمت درس نمره نداشته باشد نمره قسمت دیگر حذف می گردد.در صورتی که در یک قسمت درس نمره کمتر از 10 احراز شده باشد اما میانگین آنها 10 یا بالاتر  گردد نیاز به تکرار درس نخواهد بود.اما چنانچه میانگین آنها کمتر از 10 باشد دانشجو باید هر دو قسمت درس را مجدداً بگذراند.

تبصره 4- نمرات اعلام شده بر اساس رأی کمیته های انضباطی غیر قابل حذف است و مشمول تبصره های 2 و 3 این ماده نخواهد شد(نمره تعیین شده در رأی کمیته های انضباطی برای دو قسمت عملی-نظری درس منظور می گردد.)

.

 

اعلام نمرات

ماده 42:   نتایج امتحانات هر درس باید حداکثر تا یک هفته پس از تاریخ برگزاری امتحان آن درس به آموزش دانشکده یا واحد دانشگاهی اعلام گردد.

تبصره 1- پس از اعلام نتایج،دانشجو می تواند حداکثر تا یک هفته درخواست تجدید نظر در نمره امتحانات خود را به گروه آموزشی مربوط تسلیم کند و استاد مربوط باید حداکثر ظرف مدت یک هفته اعلام نظر نماید.

تبصره 2- نمره امتحانی پس از اعلام نهایی به اداره آموزش واحد دانشگاهی،مطلقاً قابل تغییر نیست.

تبصره 3- نتایج کلی امتحانات هر نیمسال باید قبل از نام نویسی نیمسال بعد اعلام شده باشد.

 

درس ناتمام

ماده 43-در مواردی مانند دروس پروژه نهایی،کارآموزی،کارورزی،عملیات صحرایی و تمرین دبیری در صورتی که به تشخیص استاد و تأیید گروه آموزشی مربوط تکمیل آنها در طول مدت تعیین شده  که ذیلاً درج می گردد میسر نباشد،آن یا دروس نا تمام تلقی شده و حذف می گردد و دانشجو  موظف  است با نظر گروه در نیمسال بعد مجدداً انتخاب و حتی الامکان با همان استاد بگذراند.

چنانچه دروس موضوع ماده 43 در نیمسال دوم سال تحصیلی ارائه گردد در صورت لزوم به دانشجو فرصت داده شود که بدون ثبت نام مجدد حداکثر تا پایان دوره تابستان تکمیل و عرضه کند اما اگر در دوره تابستان یا نیمسال اول ارائه گردد حداکثر تا پایان نیمسال اول تکمیل و تحویل نماید.

تبصره 1- نمره درس یا دروس موضوع ماده 43 در نیمسال یا دوره تابستانی که انتخاب واحد نموده و نمره اخذ کرده است ثبت می گردد.

تبصره 2-  در صورتی که در انتخاب مجدد منحصراً درس یا دروس نا تمام باقی داشته باشد دانشجو باید فقط 50% شهریه ثابت یک نیمسال را پرداخت نماید اما اگر درس ناتمام را همراه دروس دیگر انتخاب نماید باید شهریه ثابت نیمسالی به علاوه شهریه متغیر دروس انتخابی بپردازد.

 

یادآوری

1)منظور از حذف در موارد 20-23-25-31-35-36-37-38-41و 43و... این آیین نامه پاک کردن درس یا نمره نیست بلکه بلااثر نمودن نمره آنها در میانگین نیمسالی و کل می باشد.
2)کلیه حذف های موضوع این آیین نامه به استثنای موضوع ماده 36 با قید عدد ماده مربوط مقابل نام درس در کارنامه درج می گردد.مثال حذف ماده 43و...
.

         

ماده 44:   در پایان هر نیمسال ،میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمرات او تا پایان همان نیمسال و همچنین در پایان دوره تحصیل میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می شود.برای محاسبه میانگین،تعداد واحد های هر درس در نمره آن درس ضرب می شود و مجموع حاصل ضرب ها،بر تعداد کل واحد هایی که دانشجو برای آنها نمره قبولی یا ردی دریافت داشته است تقسیم می شود.

 

نام نویسی مشروط

ماده 45:   میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال نباید کمتر از 12 باشد،در غیر این صورت مشروط محسوب و نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.

تبصره 1- دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند،جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد.

تبصره 2- نیمسالی که در آن،دانشجو به هر دلیل تعداد  واحد درسی کمتر از حداقل مقرر در ماده 19 انتخاب کرده باشد به عنوان یک نیمسال تلقی می گردد.

تبصره 3- دوره تابستانی به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شود اما در پایان دوره تابستان میانگین آن دوره و میانگین کل ، مانند نیمسال های تحصیلی تعیین می گرددو

تبصره 4- اداره آموزش هر واحد دانشگاهی باید قبل از شروع ثبت نام هر نیمسال، مراتب مشروطی را به دانشجوی مشروط، خانواده او و گروه آموزشی مربوط اعلام نماید.

 

 

 

دانشجوی مشروط  

ماده 46:   دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی نا پیوسته که در دو نیمسال اعم از متوالی یا متناوب و دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته،که در سه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال متناوب مشروط شوند " میانگین نمرات نیمسالی آنان کمتر از 12 باشد" اخراجی تلقی می گردند.

تبصره 1-به دانشجویانی که برای اولین بار مشمول ماده 46 می گردند در صورتی که میانگین کل نمرات آنها حداقل 10 باشد یک بار ارفاق گردد تا تحصیل نمایند.

تبصره 2- به دانشجویان مشمول تبصره یک این ماده که در ترم ارفاقی و نیمسال های بعد از آن مجدداً مشروط شوند به شرط اینکه،هم میانگین ترمی و هم میانگین کل(هر دو) 11 و بالاتر گردد مجوز ادامه تحصیل از طرف معاونت آموزشی واحد دانشگاهی داده شود.

تبصره 3- چنانچه دانشجویان مقاطع کارشناسی پیوسته و کاردانی(پیوسته و ناپیوسته و طرح آموزش معلمان) 60 واحد درسی را ( بدون احتساب دروس وصایای حضرت امام(ره) ،آشنایی با قرآن کریم پیشنیاز دانشگاهی و دروس جبرانی) گذرانده و در شرف اخراج قطعی قرار گرفته باشند در صورت داشتن میانگین کل 10 و یا بالاتر می توانند تا مقطع دوره کاردانی ادامه تحصیل دهند.

تبصره 4- هنگامی که میانگین ترمی و میانگین کل دانشجو 10 و بالاتر (ترمی 10 و کل 10) باشد چنانچه حداکثر 14 واحد درسی باقی مانده داشته باشد حوزه معاونت آموزشی واحد می تواند فرصت ادامه تحصیل را تا پایان دوره مربوط به اینگونه افراد بدهد.

تذکر:  در صورتی که با استفاده از تبصره های ماده 46 آیین نامه آموزشی و یا به دلایل دیگر نیاز به افزایش سقف سنوات باشد با درخواست کتبی ذینفع،دانشجو را به سیستم پاره وقت منتقل نمایند ( ولو اینکه این سیستم در واحد وجود نداشته باشد).

 

نیمسال جبرانی

ماده 47:   دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته که کلیه دروس دوره را گذرانده اند در صورت تمایل برای بالا بردن میانگین کل نمرات و کاهش تعداد نیمسال های مشروطی خود می توانند در پایان دوره حداکثر 14 واحد از درس های نظری را که نمره کمتر از 12 اخذ کرده اند در یک نیمسال و دانشجویان دوره کازشناسی پیوسته حداکثر تا سقف 20 واحد درسی از درس های نظری که نمرات آنان کمتر از 12 باشد در دو نیمسال تکرار کنند.مشروط بر اینکه مدت تحصیل آنان با احتساب این مدت از سقف مجاز دوره تجاوز نکند در غیر این صورت به سیستم پاره وقت منتقل گردند.

تبصره 1- چنانچه دانشجو برای این منظور حداکثر دو درس نظری به میزان حداکثر 4 واحد انتخاب نماید می تواند به صورت معرفی به استاد بگذراند( ولو اینکه قبلاً از ماده 20 آیین نامه استفاده کرده باشد).

تبصره 2- نمره اخذ شده هر درس چنانچه بالاتر از نمره کسب شده قبلی آن درس باشد در کارنامه نیمسالی که درس از آن انتخاب شده ثبت و در تعیین میانگین نیمسالی و کل محاسبه و نمره قبلی حذف(بلااثر)می گردد.در صورتی که با احتساب این نمره میانگین نیمسال مشروطی به حداقل 12 برسد کلمه "مشروط" از کارنامه آن نیمسال دانشجو حذف می گردد.(این نمرات در عین حال در کارنامه نیمسال جبرانی دانشجو که ذیلاً نشان داده شده و شامل کد درس،نام درس،نام نیمسالی که درس از آن انتخاب شده و نمره اخذ شده می باشد بدون تعیین میانگین و منحصراً به منظور کنترل ثبت می گردد) اما چنانچه نمره اخذ شده کمتر یا مساوی نمره قبلی باشد در کارنامه مزبور ثبت لیکن حذف و بلااثر می گردد.

تبصره 3- فقط دروس نظری دوره را که وضعیت نمره آن عادی باشد می توان در نیمسال جبرانی تکرار نمود بنابراین دروسی مانند پیشنیاز دانشگاهی و وصایای حضرت امام(ره) آشنایی با قرآن کریم و همچنین دروسی از دوره را که بر اساس رأی کمیته انضباطی در آن نمره مردودی کسب شده باشد قابل تکرار نیست.